Tjänstevillkor

Tjänstevillkor Ordine Web

1. Parter

Det här Avtalet gäller mellan Tapo Sweden AB (Org.nr: 559380-7125) och den restaurang som använder tjänsten Ordine Web (Restaurangen).

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Ordine” Tapo Sweden AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som restaurang.

2. Beskrivning av tjänsten Ordine Web

Ordine Web möjliggör för restauranger att erbjuda sina gäster en webbportal med information om restaurangen så som t.ex. kontaktuppgifter, meny och dylikt. Restaurangen ansvarar själv för att uppdatera sitt innehåll om inte supportavtal har köpts till då Tapo Sweden AB kan assistera med uppsättning och framtida uppdateringar.

2.1 Gratisversion

Tapo Sweden AB kan i vissa fall erbjuda en gratisversion utav tjänsten. Gratisversionen är begränsad till förutbestämd mängd lagringsutrymme, trafik och e-postkonton samt andra begränsningar. För en exakt och uppdaterad beskrivning av vad som ingår i gratis erbjudandet hänvisar vi till det kampanjmaterial som du har fått.

2.2 Premiumversion

Du kan när som helst välja att uppgradera till våran premiumversion när du ser ett behov utav detta alternativt om du vill koppla hemsidan till våra andra system så som exempelvis kassa och onlinebeställningar.

3. Giltighet och avvikelser

Villkoren gäller omedelbart när samarbete påbörjas och är giltiga så länge samarbetet pågår. Eventuella avvikelser från villkoren kan göras genom skriftlig överenskommelse via t.ex. e-post.

Tapo Sweden AB får ändra det här Avtalet utan att Restaurangen har godkänt ändringen i förväg. Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för Restaurangen så kommer Tapo Sweden AB att informera Restaurangen om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att Restaurangen fått information om den eller ett senare datum om Tapo Sweden AB meddelar det.

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för Restaurangen så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, om ni betalar kvartalsvis så gäller Avtalet för motsvarande tid, ett kvartal i taget. Betalningsperioden är kvartalsvis om inget annat har avtalats.

Restaurangen kan säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela Tapo Sweden AB om uppsägning. Uppsägningen måste göras senast en månad före avtalstidens utgång. Efter första avtalsåret måste uppsägning göras senast tre månader före avtalstidens utgång. Sägs Avtalet inte upp enligt ovan så förlängs det automatiskt med samma period.

4. Pris och betalning

Pris för tjänsten gäller enligt gällande prislista (“Bilaga Prislista”) eller i det erbjudande som du har mottagit. Betalning sker via faktura.

Vid eventuell prisförändring ska Restaurangen meddelas av Tapo Sweden AB senast trettio (30) dagar innan vi ändrar priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Restaurangen har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp avtalet med Tapo Sweden AB.

5. Domännamn

5.1 Registrering och Ägarskap av Domännamn

Tapo Sweden AB kan hjälpa till med registrering av domäner enligt gällande prislista. Personen eller entiteten som köper domänen är den regelrätta ägaren till den. Tapo Sweden AB griper endast in som en teknisk administratör och gränsyta (agent) mellan dig och organisationen som allokerar domännamnet.

Om Du (ägaren för domänen) däremot bestämmer dig för att inte förnya domänen, är Tapo Sweden AB inte ansvarig för några som helst problem eller konsekvenser som kan uppstå när domänen går ut. Om Du ej betalar förnyelse av domänen i tid kan Du permanent förlora domännamnet och Tapo Sweden AB kan inte hållas ansvarig. Registrerade domäner är låsta för överföring som standard. Domänen kan låsas upp på begäran av ägaren.

5.2 Prislista domäner

  • .tk – Gratis
  • .se – 299kr/år
  • .com – 299kr/år
  • .nu – 299kr/år

6. Restaurangens ansvar

Restaurangen är ansvarig för, och håller Tapo Sweden AB skadeslöst från, alla eventuella klagomål och krav från kunder som använt eller försökt använda Ordines tjänst för att beställa från Restaurangen.

7. Personuppgiftspolicy

Tapo Sweden AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR vilket innebär:

  • Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

8. Ansvarsbegränsning

Tapo Sweden AB ekonomiska ansvar gentemot Restaurangen är under alla omständigheter begränsat till Tapo Sweden AB:s avgift för Restaurangen under samma månad som eventuell skada uppstår.

Tapo Sweden AB ansvarar inte för skada hos tredje man, utebliven vinst, minskad goodwill hos Restaurangen eller force majeur.

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er användning av Tapo Sweden AB ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet. Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

9. Kontaktuppgifter

Vid frågor rörande Tapo Sweden AB:s tjänster eller dessa villkor kontakta:

Tapo Sweden AB

Nordostpassagen 37

413 11 Göteborg

info@ordine.se