Tjänsteavtal Restauranger

Tjänsteavtal Restauranger

1. Parter

Det här Avtalet gäller mellan Tapo Sweden AB (Org.nr: 559380-7125) och den restaurang som använder tjänsten Ordine Beställningssystem (Restaurangen).

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Ordine” Tapo Sweden AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som restaurang.

2. Beskrivning av tjänsten Ordine Beställningssystem

Ordine Beställningssystem möjliggör för Restaurangens gäster att beställa mat och dryck av Restaurangen via Ordines plattform. Detta innebär att Tapo Sweden AB agerar agent åt restaurangen, i enlighet med detta avtal, och har därmed rätt att förhandla och ingå avtal med restauranggäster i Restaurangens namn, via Ordines plattform. 

Förhandling kan ske genom exempelvis merförsäljningserbjudanden och andra anpassade kunderbjudanden till gästen. Ramen för dessa erbjudanden ska avtalas separat alternativt administreras via Ordines administrativa gränssnitt. Syftet bör vara att på sikt öka restaurangens försäljning.

Tapo Sweden AB äger rätt att ta emot betalning från restauranggäster om Restaurangen har valt att betalningar ska ske via Tapo Sweden AB. Då Tapo Sweden AB enbart ingår i avtal för Restaurangens räkning och inte gästens räkning, anses gästens skuld till Restaurangen vara reglerad så fort Tapo Sweden AB har mottagit fullständig betalning från gästen. Det uppstår då en skuld från Tapo Sweden AB till Restaurangen istället. 

Restaurangen kan också själv administrera sitt utbud, priser och andra inställningar via ett administrativt gränssnitt som Tapo Sweden AB tillhandahåller.

3. Giltighet och avvikelser

Villkoren gäller omedelbart när samarbete påbörjas och är giltiga så länge samarbetet pågår. Eventuella avvikelser från villkoren kan göras genom skriftlig överenskommelse via t.ex. e-post.

Tapo Sweden AB får ändra det här Avtalet utan att Restaurangen har godkänt ändringen i förväg. Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för Restaurangen så kommer Tapo Sweden AB att informera Restaurangen om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att Restaurangen fått information om den eller ett senare datum om Tapo Sweden AB meddelar det.

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för Restaurangen så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Avtalstiden är samma period som betalningsperioden om inget annat har avtalats. Om ni betalar kvartalsvis så gäller Avtalet för motsvarande tid, ett kvartal i taget. Betalningsperioden är kvartalsvis om inget annat har avtalats.

Restaurangen kan säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela Tapo Sweden AB om uppsägning. Uppsägningen måste göras senast en månad före avtalstidens utgång. Efter första avtalsåret måste uppsägning göras senast tre månader före avtalstidens utgång. Sägs Avtalet inte upp enligt ovan så förlängs det automatiskt med samma period.

4. Pris och betalning

Pris för tjänsten gäller enligt gällande prislista (“Bilaga Prislista”) och betalning sker via faktura.

Vid eventuell prisförändring ska Restaurangen meddelas av Tapo Sweden AB senast trettio (30) dagar innan vi ändrar priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Restaurangen har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp avtalet med Tapo Sweden AB.

5. Betalningsmetoder för gäster

Betalningar sker via Tapo Sweden AB och Tapo Sweden AB kommer att debitera en transaktionsavgift enligt gällande prislista (“Bilaga Prislista”). Utbetalning på försäljning minus transaktionsavgifter samt eventuella provisioner och månadsavgifter (i enlighet med separat prislista) görs till restaurangen en gång per vecka om inget annat avtalas. De veckor då summan för utbetalning understiger 2000kr skjuts utbetalning upp till nästkommande vecka.

6. Rapportering

För varje beställning som genomförs av en gäst genereras ett kvitto som både gäst och Restaurang kan ladda ner och spara. Restaurangen kan även själva ladda ner en sammanställning av en specifik periods transaktioner via det administrativa gränssnitt som tillhandahålls.

7. Restaurangens ansvar

Restaurangen är ansvarig för, och håller Tapo Sweden AB skadeslöst från, alla eventuella klagomål och krav från kunder som använt eller försökt använda Ordines tjänst för att beställa från Restaurangen.

8. Personuppgiftspolicy

Tapo Sweden AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR vilket innebär:

  • Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
  • De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
  • De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  • De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

9. Ansvarsbegränsning

Tapo Sweden AB ekonomiska ansvar gentemot Restaurangen är under alla omständigheter begränsat till Tapo Sweden AB:s avgift för Restaurangen under samma månad som eventuell skada uppstår.

Tapo Sweden AB ansvarar inte för skada hos tredje man, utebliven vinst, minskad goodwill hos Restaurangen eller force majeur.

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er användning av Tapo Sweden AB ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet. Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

10. Kontaktuppgifter

Vid frågor rörande Tapo Sweden AB:s tjänster eller dessa villkor kontakta:

Tapo Sweden AB

Nordostpassagen 37

413 11 Göteborg

info@ordine.se